Je wilt je grond bebossen

Compenserende bebossingen zijn onder andere mogelijk op gronden gelegen in gebieden die groen zijn gekleurd op het gewestplan, in agrarische gebieden (geel) en in recreatiegebieden (oranje)

De grond mag niet verpacht zijn. Er mogen achteraf geen dieren meer opstaan tenzij dit kadert binnen een beheerplan.

Terreinen die al bebost moeten worden als gevolg van een vroeger aangegane verbintenis of rechterlijke beslissing komen niet in aanmerking.

Het terrein mag nog niet bebost zijn. Indien er al bomen of struiken op staan die nog niet zo oud zijn is er misschien nog een andere mogelijkheid. Gelieve daarover contact op te nemen.

Indien je zo'n terrrein hebt zijn er belangrijke voordelen om hierop een compensatiebos te planten. De bebossing kan gebeuren via aanplanting, bezaaiing of spontane verjonging. 

Neem vrijblijvend contact met ons op. Naast de financiering kunnen we indien gewenst ondersteuning geven bij alle stappen (vergunningsaanvraag, opstellen van het beplantingsplan, uitvoeren van de bebossingswerken, vrijstellen...).