Welkom

Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen verder achteruitgaat is er een ontbossingsverbod van kracht, volgens het Bosdecreet van 13 juni 1990. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Deze ontbossing moet echter bijna altijd door nieuw bos gecompenseerd worden. 

Meestal gebeurt deze compensatie door het betalen van een zogenaamde bosbehoudsbijdrage aan het boscompensatiefonds van de overheid. Deze bedraagt 3,66 euro/m² voor een naaldbos en 7,32 euro/m² voor een inheems loofbos.

Een tweede mogelijkheid om bos te compenseren is door zelf een compensatiebos aan te planten. Dit kan echter niet om het even waar, bv niet in woongebied, woonuitbreidingsgebied en industriegebied. 

Een derde mogelijkheid is om een overeenkomst af te sluiten met de eigenaar van een stuk grond. De eigenaar van deze grond zal hierop een compensatiebos aanplanten. Hiervoor betaalt degene die ontbost dan een vergoeding aan de eigenaar.

De tweede en derde mogelijkheden worden beide "compensatie in natura" genoemd wat al aangeeft dat de eerste mogellijkheid, bijdrage aan het boscompensatiefonds niet altijd tot een effectieve compenserende bebossing leidt.

Deze website is bedoeld zowel voor wie een ontbossing wil uitvoeren als voor wie op zijn grond een compensatiebos wil aanplanten, zowel voor particulieren, bedrijven als openbare besturen.